Gebruiksvoorwaarden

© 2017 Nuvaira, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Nuvaira, Inc. (“Nuvaira”) onderhoudt deze website (“site”) als een dienst voor de klanten en het algemene publiek. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op uw toegang en gebruik van deze site, inclusief alle inhoud, functionaliteit en diensten die op of via de site worden aangeboden.

ACCEPTATIE VAN VOORWAARDEN

LEES ZORGVULDIG DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN VOORDAT U DE SITE GEBRUIKT. Door gebruik te maken en het bezoeken van deze site accepteert u en bent u het ermee eens dat u gebonden bent en zult voldoen aan deze gebruiksvoorwaarden en ons privacybeleid, die als referentie onderdeel uitmaken van deze gebruiksvoorwaarden en kunnen bekeken worden onder Privacybeleid. Als u zich niet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden, dan mag u de site niet bezoeken of gebruiken.

GEBRUIK VAN MATERIAAL OP DE SITE

De inhoud, functies en functionaliteit van deze site zijn eigendom van Nuvaira en onze licentiegevers en leveranciers, en zijn beschermd onder toepasselijke Amerikaanse en internationale auteursrechten en andere wetten. U mag gratis een redelijk aantal kopieën van kleine hoeveelheden van het materiaal op de site alleen downloaden of printen voor niet-commercieel, persoonlijk of intern zakelijk gebruik. Als u een kopie van materiaal van de site downloadt of print, dan moet u ook alle auteursrecht- en andere meldingen in het materiaal behouden, inclusief de auteursrechtmelding onderaan de pagina. U mag de patentkennisgevingen op geen enkele wijze aanpassen of wijzigen. Daarnaast, behalve met schriftelijke toestemming van Nuvaira, mag u de inhoud die u downloadt of print van de site niet aanpassen of wijzigen. U mag geen enkele inhoud van de site zodanig aanpassen dat het bijdraagt aan een foutieve of misleidende verklaring over Nuvaira of enige andere derde partij. Behalve als hierboven omschreven, is de reproductie van enige al alle onderdelen van de materialen op deze site voor welke doeleinden dan ook, in welk format of media dan ook, of de creatie van enige afgeleide werken, zonder de nadrukkelijke en schriftelijke toestemming van Nuvaira verboden. Zonder af te wijken van de algemeenheid van het voorgaande, staat Nuvaira niet toe het ongeautoriseerde framen van de site, noch enige heruitzending, communicatie richting het publiek, openbare vertoning of distributie van de site of haar inhoud (geheel of gedeeltelijk) op welke manier dan ook, en al dergelijke handelingen vereisen de voorafgaande schriftelijke toestemming van Nuvaira dat naar eigen goeddunken kan worden gegeven of geweigerd. Behalve zoals hierboven staat beschreven, kan niets dat zich op deze site bevindt gezien worden als het verlenen van enige licentie of recht onder een Nuvaira-patent, auteursrecht of handelsmerk dan ook.

HANDELSMERKEN

Nuvaira en “Breathe Easier. For Life.”, zijn handelsmerken van Nuvaira, Inc die van tijd tot tijd in bepaalde jurisdicties kunnen worden geregistreerd of onderhevig zijn aan registratie applicaties. De namen van andere bedrijven en producten die op de site worden genoemd, kunnen handelsmerken van de respectievelijke eigenaren zijn. Nuvaira staat het gebruik of exploitatie van haar handelsmerk op geen enkele wijze toe, zonder onze uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming. Gebruik de “Neem contact op”-functie om toestemming aan te vragen voor het gebruik van een Nuvaira-merkteken. Enige rechten verbonden aan de site, haar inhoud of onze intellectuele eigendom en eigendomsrechten die niet hier uitdrukkelijk zijn weergegeven, zijn onder voorbehoud.

MINIMUM LEEFTIJD

Alleen personen van 16 jaar en ouder mogen deze site gebruiken. Gebruik van deze site na het bekijken van deze Gebruiksvoorwaarden, geeft aan dat u minstens 16 jaar oud bent.

UW COMMUNICATIE MET ONS EN DETAILS DIE U OVER UZELF DEELT

U kunt er voor kiezen informatie over uzelf met ons te delen via de site, of ons dergelijke informatie te verschaffen via directe communicatie met ons, inclusief informatie over uw identiteit, contactgegevens en gezondheid gerelateerde informatie. U belooft en garandeert ons dat de informatie die u aan ons verstrekt over uzelf, waar is en niet misleidend is, en, voor zover wij blijven communiceren met u en het onderwerp relevant is voor onze relatie met u, u ons op de hoogte blijft stellen als dergelijke informatie niet langer waar is of wanneer deze misleidend is (geworden). Raadpleeg ons Privacybeleid voor informatie over hoe wij persoonlijke informatie die via de site kan worden verzameld gebruiken.

Behalve waar wij gebruikers specifiek uitnodigen om vragen te beantwoorden om uw potentiële geschiktheid voor deelname aan klinische onderzoeken vast te stellen (waarop u alleen dient te antwoorden als u voor dergelijke onderzoeken in aanmerking wenst te komen), moedigen wij gebruikers niet aan om ons gezondheidsinformatie of andere persoonlijke informatie over zichzelf met ons te delen. Wanneer dergelijke informatie aan ons wordt verstrekt, proberen wij behulpzaam te zijn en zullen we dergelijke informatie in overeenstemming met de vereisten van de van toepassing zijnde wet behandelen. Wij zullen geen record van dergelijke informatie die u aan ons hebt verstrekt bewaren, en kunnen besluiten om dergelijke records wanneer dan ook en naar eigen goeddunken wissen of verwijderen.

TOEPASSELIJKE WETGEVING

Nuvaira beheert en opereert deze site vanuit de Verenigde Staten van Amerika. Deze site bevat informatie over producten die mogelijk wel of niet beschikbaar zijn in elk willekeurig land, en indien beschikbaar, kan toestemming of klaring hebben ontvangen van een regulerende overheidsinstantie voor verschillende indicaties en restricties in verschillende landen. Elk land heeft specifieke wetten, voorschriften en medische gewoontes die de communicatie van medische of andere informatie over medische producten op het internet bepalen. Niets op deze site moet gezien worden als een werving of promotie van een product dat niet geautoriseerd is volgens de wetgeving en voorschriften van de staat of land waarin u zich bevindt, of om te impliceren dat Nuvaira van plan is om een product of dienst in uw land aan te kondigen of aan te bieden. Referenties aan de producten van Nuvaira en aan de gezondheids- en medische zaken op de site, zijn alleen ter informatie.

GEEN MEDISCH ADVIES

Deze site bevat mogelijk informatie over medische en gezondheidsgerelateerde onderwerpen. Deze informatie is niet bedoeld een equivalent te zijn van het professionele oordeel van een zorgverlener bij het diagnosticeren en behandelen van patiënten, noch ter vervanging van het advies dat door uw eigen arts of andere medische professional is gegeven. U moet deze informatie niet gebruiken voor de diagnose van een gezondheidsprobleem of ziekte maar u moet altijd beste uw eigen huisarts raadplegen.

DEZE SITE IS NIET BEDOELD ALS, EN MOET NIET WORDEN OPGEVAT ALS, DE UITOEFENING VAN GENEESKUNDE OF DE UITOEFENING VAN GEZONDHEIDSZORGDIENSTEN DOOR NUVAIRA. UW GEBRUIK VAN DEZE SITE CREËERT GEEN DOKTER/ PATIËNT-, VERTROUWELIJKE OF VOORKEURSRELATIE, OF ANDERE RELATIES DIE TOT VERPLICHTINGEN NAMENS NUVAIRA ZOUDEN KUNNEN LEIDEN.

LINKS NAAR ANDERE SITES

Deze site bevat mogelijk links naar andere websites die niet door Nuvaira beheerd worden. Wij bieden u deze links voor uw gemak, maar wij herzien, controleren of verifiëren het materiaal op de andere websites niet. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de prestaties of inhoud van deze sites of uw zakelijke transacties met hen. Uw gebruik van andere websites is onderhevig aan de gebruiksvoorwaarden en de privacybeleidslijnen van deze sites.

VRIJWARINGSCLAUSULE

DE INFORMATIE OP DEZE SITE WORDT GEBODEN “IN DE HUIDIGE STAAT” ZONDER ENIGE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET. VOOR ZOVER ZULKS WETTELIJK IS TOEGESTAAN, WIJST NUVAIRA ALLE GARANTIES AF DIE DOOR DEZE GEBRUIKSTERMEN GEÏMPLICEERD KUNNEN WORDEN, DOOR HANDELSGEWOONTE OF BIJ WET, OF ANDERSZINS, IN RELATIE TOT DEZE SITE, HAAR INHOUD EN IN RELATIE TOT NUVAIRA’S PRODUCTEN, DIENSTEN EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE GEÏMPLICEERDE GARANTIES BETREFFENDE KWALITEIT, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF NIET-INBREUK. NUVAIRA GARANDEERT NIET DAT DE INFORMATIE OP DEZE SITE ACTUEEL, ZONDER FOUTEN EN ZONDER VIRUSSEN IS.

BEPERKING OP AANSPRAKELIJKHEID

VOOR ZOVER DERGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID WETTELIJK BEPERKT OF AFGEWEZEN WORDEN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WET, ZAL NUVAIRA IN GEEN ENKEL GEVAL, HAAR DIRECTEUREN, MANAGERS, MEDEWERKERS OF VERTEGENWOORDIGERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE INCLUSIEF BEPERKING, INDIRECT INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLG OF STRAF-SCHADE, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING, ALLE MISGELOPEN WINST, VERLIES VANWEGE ONDERBREKING VAN HANDEL, OF DATAVERLIES, HETZIJ ONDER CONTRACT, ONRECHT OF EEN ANDERE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID ONTSTAAN IN VERBAND MET OF OP ENIGE MANIER GERELATEERD AAN HET GEBRUIK VAN DEZE SITE OF EEN ANDERE GELINKTE SITE OF IN VERBAND MET ENIG FALEN VAN PRESTATIES, FOUTEN, WEGLATING, ONDERBREKING, DEFECT, VERTRAGING VAN WERKING OF VERZENDING, COMPUTERVIRUS, LIJNSYSTEEMFALEN, DATAVERLIES, OF VERLIES VAN GEBRUIK GERELATEERD AAN DEZE SITE OF EEN ANDERE WEBSITE BEHEERD DOOR EEN DERDE OF EEN INHOUD OP DEZE SITE OF EEN ANDERE SITE, ZELFS ALS NUVAIRA OP DE HOOGTE IS VAN DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJKE SCHADE.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze voorwaarden worden bepaald door en worden beschouwd in overeenstemming met federale wetten van de Verenigde Staten van Amerika, en tot zover dat federale wetten van de VS onderdeel zijn van of onderhevig zijn aan staatswetten, de wetten van de staat Minnesota (zonder beschouwing van tegenstrijdige wetten, daarvan). Elke actie of procedure die voortkomt uit het gebruik van de site zal (voor zover toegestaan onder de van toepassing zijnde wet), exclusief onderhevig zijn aan de jurisdictie van de federale rechtbank in het vierde district van Minnesota.

VERANDERINGEN AAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN DE SITE

Nuvaira behoudt zich het recht voor om af en toe zonder kennisgeving aanpassingen te maken aan deze gebruiksvoorwaarden. Nuvaira mag de inhoud van de site op elk moment aanpassen, en de producten of programma’s beschreven op deze site op elk moment naar eigen inzicht beëindigen, verbeteren en/of aanpassen.

VRAGEN EN KLACHTEN

Vragen of klachten over de site dienen te worden gericht aan info@nuvaira.com or sent to: Nuvaira, Inc., 3750 Annapolis Lane N., Suite 105, Plymouth, MN 55447.

Company